0328481077 03 28 48 10 77

Notre métier : L’eau purement et simplement.

Algemene Voorwaarden [ EN ] [ FR ]

ALGEMENE VOORWAADEN VAN NV DIMM

 

1. DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) betekent:

a. "NV DIMM" de NV D.I.M.M., met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat 47 / A, en ingeschreven in de KBO onder het nummer 443.974.443 ;

b. "Contractspartij": elke natuurlijke of rechtspersoon, evenals hun mandatarissen of vertegenwoordigers, in zijn professionele hoedanigheid, die een overeenkomst heeft gesloten met of wenst te sluiten met de NV DIMM via de website www.dimm-shop.fr (hierna "Website"), per telefoon of op enige andere manier

c. "Goederen": goederen die door de NV DIMM worden geleverd aan de Contractspartij.

 

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 deze algemene voorwaarden (hierna "algemene voorwaarden") beheersen exclusief de contractuele relatie tussen De contractspartij en DE NV DIMM. deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden die worden vermeld op brieven, documenten, inkooporders etc. van De contractspartij.

 

3. BESTELLINGEN EN OFFERTES

3.1 elke offerte, in welke vorm ook opgesteld, verbindt DE NV DImm slechts gedurende een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de offertedatum. De schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord getekend, dient ons te bereiken uiterlijk op de laatste dag van genoemde termijn.

3.2 behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord (inclusief e-mail) of in geval van een tijdige teruggestuurde en voor akkoord ondertekende offerte conform artikel 3.1 supra, worden De goederen gefactureerd aan de prijs geldig op datum van de ontvangst van de bestelling, conform de offerte artikel 3.1.

Bij de online bestellingen worden de Goederen aangerekend aan de prijs vermeld op de Website.

3.3 bestellingen of opdrachten aanvaard door onze agenten, tussenpersonen, vertegenwoordigers of om het even welke andere aangestelde, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van DE NV DIMM.

3.4 de prijzen en informatie vermeld in onze catalogussen en prospectussen, worden opgegeven ten titel van inlichting en kunnen niet verbonden worden aan een offerte van DE NV DIMM.

3.5 hoewel De website zo accuraat mogelijk is opgesteld, is het toch mogelijk dat de informatie die erop vermeld onvolledig is, materiële fouten bevatten, of niet is bijgewerkt. Als u specifieke vragen over De goederen heeft, gelieve contact op te nemen met de klantenservice http://www.dimm-shop.fr/contacts/.

3.6 DE NV DImm behoudt zich het recht voor om de prijzen en verzendkosten op elk moment te veranderen voor bestellingen in de toekomst en om online bestellingen te annuleren in geval van overduidelijke fouten in de prijsstelling.

 

4. LEVERINGEN

4.1 eventuele leveringsdata zijn slechts bij benadering opgegeven en de niet-eerbiediging van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot contactverbreking of vordering tot schadevergoeding.

4.2 oorlog, oproer, stakingen, rampen, ongevallen en alle oorzaken die tot gevolg mochten hebben de bevoorrading, de transportmiddelen of de verwerking door DE NV DImm te belemmeren, zijn zonder meer gevallen van overmacht die vertraging of schorsing van de overeenkomst, of zelfs gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst wettigen, zonder dat De contractspartij zijn opdracht mag annuleren of welke schadevergoeding ook mag vragen.

4.3 alLe goederen of wisselstukken worden in ieder geval verzonden of getransporteerd op kosten en risico van De contractspartij . verzendings- of transportkosten worden bijgevolg aan de klant gefactureerd, alsook speciale verpakkingskosteN. voor online bestellingen worden de prijzen aangegeven op De website.

4.4 in geval van schade tijdens het transport of de verzending behoort het aan De contractspartij toe verhaal uit te oefenen tegen de transporteur of de posterijen; DE NV DImm sluit geen verzekering af voor de verzending of het transport.

4.5 enkel de niet-conforme levering verplicht DE NV DImm tot de loutere vervanging van het geleverde, zonder enig recht op enige schadevergoeding voor De contractspartij.

 

5. BETALINGEN EN VERTRAGING VAN BETALING

5.1 de facturen van DE NV DImm zijn betaalbaar te Poperinge (België), contant en zonder enige korting, behoudens andersluidende geschreven en voorafgaande overeenkomst tussen partijen.

5.2 Het trekken van een wissel of welke andere regeling dan ook, brengt geen schuldvernieuwing noch een afwijking aan De algemene voorwaarden mee.

5.3 Bij gebreke van betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd per ondeelbare maand, gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met vijftig procent, op de verschuldigde bedragen, tot op datum der integrale betaling. Het bedrag van iedere schuld zal daarenboven vermeerderd worden met 15% met een minimum van 100€ en een maximum van 5.000€ ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding.

5.4 iedere vertraging van betaling door een contractspartij brengt van rechtswege en zonder aanmaning de opeisbaarheid mee, vanaf de dag volgend op de datum waarop de factuur geregeld dient te zijn, van de vertragingsvergoeding tegen de interest zoals toegepast door De europees centrale bank aan de meest recente herfinancieringsinterestvoet, verhoogd met 10 percentagepunten, evenals met een forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten van 40€.

5.5 in geval een verschuldigd bedrag op de vervaldag niet is betaald, wordt elk ander bedrag, dat nog verschuldigd is, al dan niet reeds gefactureerd, van rechtswege en zonder enige aanmaning opeisbaar. In dergelijk geval behoudt DE NV DImm zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten, evenals iedere andere bestelling welke De contractspartij heeft geplaatst of iedere andere waarborg te eisen die zij nuttig achten.

5.6 voorafgaand aan de overeenkomst behoudt DE NV DImm het recht voor betalingswaarborgen te eisen.

 

6. GEBREK AAN BETALING

6.1 Bij gebreke van betaling op de vervaldag en na verzending van een aanmaning waarop binnen de 48 uren geen gunstig gevolg werd verleend, behoudt DE NV DImm zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen (uitdrukkelijk ontbindend beding) en kan DE NV DImm de teruggave van de geleverde goederen op kosten van De contractspartij vorderen, ongeacht enige andere schadevergoeding.

6.2 in geval van ontbinding van de overeenkomst, zal De contractspartijonvoorwaardelijk en zonder voorafgaande aanmaning gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van dertig procent (30%), onverminderd het recht van DE NV DImm om een hogere schade te bewijzen.

6.3 de ontbinding zal worden toegepast zowel op de betreffende bestelling als op alle voorafgaande onbetaalde bestellingen, reeds geleverd of waarvan de levering aan de gang is, ongeacht of de schuld al dan niet vervallen is.

6.4 Bij betaling met handelseffecten, wordt het gebrek aan terugzending van het effect van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning beschouwd als een weigering van acceptatie en gelijkgesteld met wanbetaling.

 

7. GARANTIE

7.1 elke waarborg vAn goederen zal door DE NV DImm slechts verleend worden als De goederen niet gebruikt werden door de klant, ze werden teruggezonden, op kosten van De contractspartij, in hun originele verpakking en door DE NV DImm voorafgaandelijk een akkoord werd verleend.

7.2 terugzending voor herstelling gebeurt op kosten van De contractspartij; na herstelling worden De goederen door DE NV DIMm, op kosten van De contractspartij teruggestuurd.

7.3 de waarborg verstrekt door DE NV DImm op de door haar geleverde goederen geldt gedurende één jaar vanaf datum van de aankoop door De contractspartij.

7.4 zijn niet gedekt door de waarborg: de verbruiksgoederen, het geval van breuk, schade ten gevolge van schokken, van normale slijtage, van onachtzaamheid, gebrek aan voorzorg of onderhoud, verkeerd gebruik in het bijzonder de aanwending van niet gepaste producten, verkeerde elektrische aansluitingen, tussenkomsten of herstellingen verricht door derden.

7.5 de herstelling, wijziging of vervanging van stukken onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgperiode tot gevolg.

7.6 alle waarborgen van DE NV DImm zijn verbonden aan deze gegeven door de fabrikanteN. De contractspartij zal DE NV DImm niet aansprakelijk kunnen stellen indien overmacht de naleving van de waarborg onmogelijk maakt of vertraagt.

7.7 wisselstukken door DE NV DImm geleverd ten bezwarende titel, zijn conform bovenstaande bepalingen gewaarborgd gedurende zes maanden vanaf

factuurdatum.

7.8 DE NV DImm behoudt zich het recht voor de aangeboden goederen te wijzigen, te vervangen of af te schaffen wegens technische of commerciële redenen, zonder voorafgaande verwittiging.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 de verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria.

8.2 in geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt me de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs ("subrogatie").

8.3 alle risico’s, hier inbegrepen gevallen van overmacht en bewaringslast, vallen ten laste van De contractspartij.

8.4 Het gebrek aan betaling binnen de vervaltermijn van één der verschuldigde bedragen kan de terugvordering van alle goederen voor gevolg hebben, zelfs indien De goederen het voorwerp hebben uitgemaakt van een afzonderlijke bestelling en/of ze al betaald zijn.

 

9. DIVERS

9.1 indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of een gedeelte ervan, zullen de andere bepalingen niet aangetast worden en geldig blijven.

9.2 alle betrekkingen tussen De contractspartijen DE NV DImm worden beheerst door het belgische recht en uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Ieper (België) zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil, zelfs in geval van tussenkomst en vrijwaring of in geval meer dan één partij als verweerder optreedt. indien het geschil tot de materiele bevoegdheid van het vredegerecht behoort, is het vredegerecht van Ieper 2 – Poperinge bevoegd.

9.3 DE NV DImm en De contractspartij komen hierbij overeen om geen toepassing te maken van de artikelEN XII. 7, §1, XII. 8 EN XII. 9 van hEt wetboek van economisch recht.

PAIEMENT
100% SÉCURISÉ
GARANTIE TOTALE
Sauf consommables
GRAND STOCK DISPONIBLE
Plus de 25000 références
DE VRAIS CONSEILS
pour bien choisir votre matériel